Privacy statement

Duiding en algemene principes gegevensverwerking

Kliek Creatieve Communicatie (Bruggestraat 105, 8700 Tielt) komt via de website, netwerking en professionele interacties in het bezit van heel wat persoonlijke en ondernemingsgegevens. We houden die bij en gebruiken die om onze dienstverlening te optimaliseren of omdat wettelijke verplichtingen (facturatie) ons opleggen die voor een bepaalde tijd te bewaren.

Het spreekt voor zich dat we er met Kliek alles aan doen om zorgvuldig om te springen met al die gegevens. Zowel intern als naar buiten toe.

Persoonsgegevens en data zullen met andere woorden niet verstrekt worden aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. Wanneer we je persoonsgegevens vragen, krijgen en verwerken, vermelden we in principe waarom we dat doen en alleen voor dat doel kunnen ze dienen. Sowieso geldt altijd dat alleen opgestuurde gegevens die actief worden achtergelaten, bijgehouden worden.

Concreet wil dat zeggen dat een vraag stellen via mail, niet betekent dat je gegevens op onze mailinglijst terechtkomen. Een naam en adres opsturen in het kader van een informatievraag, wordt voor niks anders dan een antwoord daarop gebruikt.

Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Dat de website van Kliek (o.a. door middel van cookies) die informatieprofielen bijhoudt, is eigen een de digitale tijden waarin we leven.

Indien we een cookie plaatsen bij het bezoek aan de website, dan wordt deze enkel gebruikt om de functionaliteit te verbeteren. Deze cookie heeft geen enkel ander doel.

Wie een website bezoekt laat gegevens achter en stelt data ter beschikking en dat is bij www.kliek.be niet anders. Dat laat Kliek in theorie toe je te identificeren als een persoon en een bezoeker van onze website. Kliek steekt daar niet expliciet tijd en energie in, maar de mogelijkheid bestaat om je te identificeren.

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR, een Europese wetgeving ter bescherming van persoonlijke gegevens en data, van kracht. Vanaf die datum is het gebruik en/of de verspreiding van persoonlijke data aan nieuwe wetten en richtlijnen onderhevig.

1. OVER WELKE GEGEVENS GAAT HET?

1.1 WEBSITE

 • Je IP-adres
 • Je voor-en/of achternaam
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Het bedrijf dat je vertegenwoordigd

Kliek verzamelt jouw persoonsgegevens via de website om de bezoeker van diezelfde website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens kan verder worden uitgebreid naarmate de bezoeker intensiever gebruik maakt van de websites en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het beheren van de contractuele relatie
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening (facturatiedoeleinden, ondersteuning …)
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen

Bij een bezoek aan de websites van Kliek worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden door middel van cookies. IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht … Wanneer je de websites van Kliek bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Een bezoeker verschaft dus steeds zelf de persoonsgegevens aan Kliek en kan op die manier een zekere controle uitoefenen.

1.2 VISITEKAARTJES, FACTURATIEGEGEVENS EN ANDERE

Kliek is geen eiland. We leggen contacten, wisselen informatie uit, prospecteren, houden facturatiegegevens bij en netwerken. We beantwoorden vragen, verstrekken informatie, stellen offertes op en werken samen.

Een logisch gevolg daarvan is dat we ook op de traditionele – niet digitale – manier heel wat persoonlijke en bedrijfsgegevens verzamelen. Bewust, actief en niet-bewust.

Opnieuw geldt dat de persoonsgegevens steeds door de persoon, de vrager, de klant … aan Kliek verschaft worden en er dus een mate van controle mogelijk blijft.

2. WIE ONTVANGT JE DATA?

In essentie: niemand buiten Kliek. De gegevens die we verzamelen worden niet verkocht, doorgegeven of aan anderen gecommuniceerd, tenzij daar expliciete toestemming voor gegeven werd. Kliek is geen gegevensdatabank, wel een interactieve dienstverlener.

Heel wat van die data dienen louter wettelijke verplichtingen (zoals facturatie).

Kliek neemt alle juridische en technische voorzorgen om te vermijden dat externen ongewenst toegang tot je gegevens krijgen. Digitaal en analoog.

3. HOE LANG BLIJVEN GEGEVENS BEWAARD?

Alle verzamelde of ontvangen gegevens worden zolang bewaard als bepaalde wettelijke verplichtingen ons opleggen (facturatie) of tot onze doelstellingen bereikt worden.

Op elk moment kan je vanzelfsprekend je persoonlijke data uit onze databank laten verwijderen, zolang dat geen conflict vorm met andere wettelijke verplichtingen die wij als onderneming hebben.

4. WAT ZIJN JE RECHTEN ROND PERSOONLIJKE DATA?

4.1 De garantie dat wij veilig en correct omspringen met data

Kliek heeft nooit de bedoeling op slinkse wijze aan gegevensverzameling te doen. Alleen voor legitieme doeleinden houden wij data bij. We bewaren die niet langer dan nodig, en gebruiken ze op een gepaste, correcte en proportionele manier.

4.2 Inzagerecht

Onze manier van data verwerken en bijhouden is transparant. Op elk moment kan je – na bewijs van identiteit – inzage krijgen in de doeleinden van verwerking, de gegevens zelf, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen.

4.3 Aanpassingen en rechtzetting gegevens en data

Gegevens die foutief zijn, of na verloop van tijd veranderend, zijn op elk moment aan te passen. Die rechtzetting van bepaalde data is natuurlijk in grote mate de verantwoordelijkheid van de betrokken persoon zelf. Kliek op de hoogte brengen en verzoeken om data te wijzigingen volstaat in de meeste gevallen.

4.4 Recht op het wissen van persoonlijke data

Je hebt het recht om de verwijdering van persoonsgegevens te bekomen, wanneer

 • die persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het vooropgestelde doel
 • je de toestemming om persoonlijke gegevens te verwerken herroept
 • je het rechtmatige oppositierecht uitoefent
 • we op een of andere manier onrechtmatig in het bezit van persoonlijke data zijn gekomen
 • een wettelijke verplichting het oplegt dat je gegevens verwijderd worden

Het spreekt voor zich dat een andere wettelijke verplichting geen conflict mag vormen met bovenstaande gevallen.

Er is een verschil tussen ‘zichtbaarheid’ en ‘verwijderen’. Het verwijderen van gegevens is in de eerste plaats gerelateerd aan de zichtbaarheid en/of het onmiddellijke gebruik ervan. Het is mogelijk dat de verwijderde data dus tijdelijk blijven opgeslagen. Concreet: we verbranden geen visitekaartjes, net zoals er digitaal ook beperkingen zijn aan het ‘verwijderen’ van gegevens.

4.5 Recht op de beperking van het gebruik en verwerking van persoonlijke data

 In bepaalde gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van persoonsgegevens te vragen. Je hebt het recht je te verzetten tegen het verwerken van je persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’. Kliek zal in dat geval ophouden je persoonlijke gegevens te verwerken, tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die het recht om zich te verzetten overheersen.

4.6. Het intrekken van mijn toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde een eerder gegeven toestemming in te trekken.

5. HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Indien je bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dient een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief aan Kliek Creatieve Communicatie te gebeuren.

6. MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van je persoonsgegevens door Kliek, heb je het recht om klacht in te dienen bij de privacy commissie. (www.privacycommission.be)